Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Naisilla riittää kirittävää – myös omaisuustulot kasvattavat naisten ja miesten välistä tuloeroa

Miesten ja naisten tuloero on suurimmillaan 40–50-vuotiailla. Kun tuloissa huomioidaan omaisuustulot, etuudet sekä verotus, ero on keskimäärin 20 prosenttia miesten hyväksi.

Suomalaiset saivat palkkatuloja kaikkiaan noin 90 miljardia euroa vuonna 2018. Samaan aikaan sosiaaliturvaetuuksia ja pääomatuloja nostettiin 50 miljardia ja tuloveroja maksettiin 30 miljardia euroa.

– Kun halutaan selvittää, miten miehillä ja naisilla menee pelkästään euroissa mitattuna, tulee palkkatulojen lisäksi huomioida myös muut tulolajit ja verotus, Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Kajantie kirjoittaa blogissaan.

Nettotulo eli käytettävissä oleva rahatulo tarkoittaa tilille maksettua rahamäärää, oli se sitten palkkaa, omaisuustuloa tai sosiaalietuutta. Summa ei sisällä maksettuja veroja tai veroluonteisia maksuja. 

– Tuloerotarkastelussa tuntuisi luontevalta käyttää nettotuloa, koska vain sillä on merkitystä henkilön tai kotitalouden toimeentuloon. Mutta, jos halutaan tutkia eri tulolajien vaikutusta tuloeron muodostukseen, on välttämätöntä katsoa myös bruttotuloja. Verotus on kokonaisuus ja verojen osuuden laskeminen tulolajeittain on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.

Ansiotuloilla tarkoitetaan työnantajan maksamia tai omasta yrityksestä nostettuja palkkatuloja. Omaisuustuloilla tarkoitetaan vuokra-, korko- ja osinkotuloja. Myös yrittäjien omasta yrityksestä nostamat osinkotulot ovat omaisuustuloja. Eläkkeet luetaan sosiaalietuuksiin.

– Nettotuloissa on huomioitu koko kotitaloudelle tarkoitetut sosiaaliturvaetuudet kuten asumistuki, toimeentulotuki ja lapsilisät siten, että ne on jaettu tasan kotitalouden aikuisille.

Naisten ja miesten tulokehitys eriytyy jo nuorena

 Ero tuloissa alkaa näkyä jo 25-vuotiailla ja tuloerot ovat suurimmillaan 40–50-vuotiailla.

– 19–20-vuotiaiden naisten nettotulot ovat jopa suuremmat kuin miehillä, mikä johtunee pääosin varusmies- ja siviilipalveluksesta. Sen jälkeen naisten tulojen suhde miesten tuloihin kuitenkin pienenee ollen kolmekymmenvuotiailla enää 80 prosenttia.

KESKIMÄÄRÄINEN NETTOTULO SUKUPUOLEN JA IKÄVUODEN MUKAAN, EUROA/VUOSI Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto

Tuloero kasvaa entisestään eläkeiän saavuttaneilla yli 63-vuotiailla ja on suurimmillaan noin 70-vuotiailla.

– Vasta aivan ylimmissä ikäryhmissä naisten nettotulot saavuttavat miesten tuloja päätyen parhaimmillaan 85 prosenttiin. Ilmiötä selittää todennäköisesti miesten lyhyempi elinaika ja leskeneläke.

NAISTEN NETTOTULON SUHDE MIESTEN NETTOTULOON IKÄVUODEN MUKAAN, PROSENTTIA  Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto

Omaisuustulot kasvattavat tuloeroja

Etuuksilla, omaisuustuloilla ja verotuksella on eri suuntaisia vaikutuksia tuloeroihin.

– Kun halutaan selvittää, miten eri tulolajit vaikuttavat sukupuolten tulonmuodostukseen, on siirryttävä tarkastelemaan bruttotuloja. Tällöin kuitenkin menetetään tieto verotuksen tuloeroja tasaavasta vaikutuksesta.

Maksetut etuudet tasaavat kasvavaa tuloeroa jossain määrin.

– Ero sukupuolten välillä johtunee suurelta osin perhevapaista ja niihin liittyvistä sosiaalietuuksista.

MIESTEN BRUTTOTULON MUODOSTUS TULOLAJEITTAIN IKÄVUODEN MUKAAN, EUROA/VUOSI Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto

Keskimäärin omaisuustulojen osuus bruttotuloista on miehillä 11 prosenttia ja naisilla noin 5 prosenttia.

– Omaisuustulojen merkitys tulonmuodostuksessa on suurempi miehillä aivan nuorimpia ikäryhmiä lukuun ottamatta.

Vuonna 2018 täysi-ikäisistä suomalaisista 29 prosenttia sai yli 50 euroa omaisuustuloa. Noin joka neljäs nainen sai keskimäärin 5 900 euroa ja vastaavasti joka kolmas mies keskimäärin 13 400 euroa. 

NAISTEN BRUTTOTULON MUODOSTUS TULOLAJEITTAIN IKÄVUODEN MUKAAN, EUROA/VUOSI Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto

Miesten osuus yrittäjissä on noin 75 prosenttia.

– Työikäisten osalta yrittäjien omasta yrityksestä nostamat osinkotulot voivat selittää eroa joltain osin. Omaisuustulot tuovat kuitenkin miehille merkittävää toimeentuloturvaa myös eläkkeellä.

70-vuotiaan naisen vanhuuseläkkeen suhde miehen eläkkeeseen on keskimäärin 74 prosenttia.

– Kun omaisuustulot huomioidaan, bruttotulojen suhde laskee 68 prosenttiin.

MIESTEN JA NAISTEN BRUTTOTULOERO IKÄVUODEN MUKAAN, EUROA/VUOSI Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto

– Suuremmat ansiotulot johtavat suurempiin ansiosidonnaisiin etuuksiin, myös työeläkkeisiin. Lisäksi ne luovat paremmat edellytykset sijoittamiselle.

– Omaisuustulot ovatkin merkittävä sukupuolten tuloeroihin vaikuttava tekijä. Ne tuovat toimeentuloturvaa myös työelämän jälkeen etenkin miehille.

Kun kaikki tulolajit huomioidaan, naisten bruttotulot ovat keskimäärin 75 prosenttia miesten tuloista.

– Verotuksen yksi tehtävä on tasata tuloeroja, mikä toteutuu myös sukupuolten välillä. Verojen jälkeen naisten tulokertymä yltää keskimäärin noin 80 prosenttiin miesten tuloista.

– Oltiin ansio- tai omaisuustuloerojen syistä mitä mieltä tahansa, tosiasia on, että naisten käteen jäävät kokonaistulot ovat Suomessa keskimäärin viidenneksen pienemmät kuin miesten.

ERI TULOLAJIEN BRUTTOMÄÄRIEN JA KOKONAISNETTOTULON KESKIARVOT SUKUPUOLEN MUKAAN, EUROA/VUODESSA  Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto

Lisää aiheesta:

Naiset ovat taitavia osakepoimijoita

Naisten ja miesten salkut – totta vai legendaa?

Lisää aiheesta "Oma talous"