Lehti suomalaiselle sijoittajalle

UPM paransi niukasti tulostaan

Metsäyhtiö sai tuotteistaan viimevuotista parempaa hintaa, vaikka kysyntä laski, ja onnistui siten kompensoimaan muuttuvien kustannusten nousua.

UPM:n liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa yhden prosentin 2 605 miljoonaan euroon. Liikevaihto oli noussut Biorefining-, Raflatac- ja Energy -liiketoiminta-alueilla, mutta laski Communication Papers-, Specialty Papers- ja Plywood -segmenteissä.

Vertailukelpoista liikevoittoa yhtiö teki toisella neljänneksellä 345 miljoonaa euroa eli kolme prosenttia viime vuoden saman ajankohdan 334 miljoonaa enemmän. Liikevoittoprosentti koheni 13,2:een vuodentakaisesta 12,9:stä.

- Toinen neljännes oli 25. peräkkäinen tuloskasvun neljännes UPM:lle. Tämä on mahtava saavutus etenkin, kun talouskasvu jatkuu vaatimattomana erityisesti Euroopassa. UPM:llä on keinot tehdä tulosta muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Toimintamallimme ansiosta marginaalit pysyivät hyvällä tasolla, millä oli suotuisa vaikutus tulokseen, toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi neljännestä osasvuosikatsauksessa.

Pesosen mukaan kustannuskehitys alkoi kesää kohti tasaantua. UPM:n kiinteät kustannukset laskivat 33 miljoonaa euroa pääasiassa vertailujaksoa vähäisempien kunnossapitotoimenpiteiden johdosta. Ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönottoa metsäyhtiön kiinteät kulut olisivat olleet 14 miljoonaa euroa korkeammat.

Sellun hinta laskussa

UPM:n toimitusmäärät laskivat toisella neljänneksellä hieman viime vuodesta. Konsernitasolla myyntihintojen muutoksilla oli positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon, ja se ylitti korkeampien muuttuvien kustannusten ja valuuttakurssimuutosten negatiivisen vaikutuksen.

Yhtiön seitsemästä liiketoiminta-alueesta sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnoista koostuvan Biorefiningin tulos koheni toisella neljänneksellä sellun hinnan laskusta huolimatta. UPM:n sellutoimitusten keskihinta euroina laski kuusi prosenttia vuodentakaisesta.

- Sellun asiakaskysyntä oli edelleen hyvää tasoa, ja toimituksemme kasvoivat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kiinteät kustannukset laskivat, kun toiselle neljännekselle osui nyt selvästi vähemmän kunnossapitotoimia kuin viime vuonna. Puun hinnat nousivat Suomessa. Biofuels nautti vahvasta kysynnästä ja teki erittäin hyvän tuloksen, raportissa kerrotaan.

 

Lähde: UPM puolivuotiskatsaus 2019

Alkuvuosi oli sellumarkkinoilla mollivoittoista. Kysynnän kasvu hidastui alkuvuonna talouden epävarmuuden ja varastojen purkamisen vuoksi. Euroopassa ja Kiinassa valkaistun havupuusellun (NBSK) ja valkaistun lehtipuusellun (BHKP) markkinahinta laski toisella neljänneksellä verrattuna tammi-maaliskuuhun.

Havupuusellun keskimääräinen euromääräinen Euroopan markkinahinta vuoden alkupuoliskolla oli kuusi prosenttia korkeampi ja lehtipuusellun markkinahinta prosentin korkeampi kuin viime vuonna. Kiinassa havupuusellun keskimääräinen dollarimääräinen markkinahinta oli 23 prosenttia alempi ja lehtipuusellun markkinahinta 14 prosenttia matalampi.

 

Lähde: UPM puolivuotiskatsaus 2019

Kehittyneen uusiutuvan dieselin ja naftan kysyntä jatkui vahvana. Sahatavaran kysynnän kasvu jatkui, mutta hiipui hieman. Maailmantalouden epävarmuustekijät ja varastojen purkaminen arvoketjussa vaikuttivat UPM:n mukaan edelleen markkinahintoihin.

Communication Papers -ryhmän vertailukelpoinen liikevoitto laski toisella neljänneksellä alempien toimitus- ja tuotantomäärien johdosta, mikä ylitti korkeampien myyntihintojen positiivisen vaikutuksen. UPM:n paperitoimitusten keskihinta euroina nousi yhdeksän prosenttia.

- Tulos oli vankka. Hinnat olivat edelleen hyvällä tasolla, mutta varastojen alasajo jarrutti tulosta. Paperikysynnän kehitys Euroopassa oli jonkin verran viime vuotista heikompaa. Communication Papers jatkaa tiukkaa kustannuskuria ja konelinjojen optimointia varmistaakseen kilpailukykynsä. Saksassa paperikone 10:n sulkeminen UPM Plattlingin tehtaalla vietiin päätökseen heinäkuussa, ja UPM Nordlandin paperikone 2:n muutos erikoispapereihin etenee, Pesonen kommentoi graafisten paperien yksikön suoritusta.

Graafisten paperien kysyntä oli alkuvuonna Euroopassa yhdeksän prosenttia heikompaa kuin viime vuonna. Sanomalehtipaperin kysyntä laski kahdeksan, aikakauslehtipaperin 11 ja hienopaperin kahdeksan prosenttia vuoden 2018 alkupuoliskoon verrattuna. Sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat olivat huhti-kesäkuussa samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mutta keskimäärin 11 prosenttia korkeammalla kuin viime vuoden kakkosneljänneksellä.

Hienopaperien hinnat olivat huhti-kesäkuussa keskimäärin prosentin alemmat kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mutta viisi prosenttia korkeammalla kuin viime vuonna.

 

Lähde: UPM puolivuotiskatsaus 2019.

Aikakauslehtipaperien kysyntä laski huhti-kesäkuussa 13 prosenttia Pohjois-Amerikassa vuodentakaisesta. Hinta oli laskenut prosentin tammi-maaliskuulta, mutta oli seitsemän prosenttia parempi kuin viime vuoden huhti-kesäkuussa.

Myös Specialty Papers -segmentissä vertailukelpoinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa varastojen purkamisen vaikutuksen johdosta, joskin tulos oli kohentunut ensimmäiseen neljännekseen verrattuna edullisemman sellun, vakaan asiakaskysynnän ja Aasiassa hieman nousseiden hienopaperin myyntihintojen ansiosta.

- Hienopaperien myyntihinnat laskivat, mikä heikensi alempien sellun hintojen positiivista vaikutusta. Valuuttakurssimuutokset olivat epäsuotuisia. Kiinteät kustannukset laskivat.

Pesosen mukaan Specialty Papers jatkaa kulujen hallinnassa ja tuotekehityksessä käynnistettyjä hankkeita tavoitteenaan varmistaa hyvä kehitys. UPM Nordlandissa ja UPM Changshussa aloitetut investoinnit edistyvät hyvin ja tukevat kasvua erittäin kilpailukykyisellä tavalla ensi vuodesta alkaen.

- Aasian ja Tyynenmeren alueella hienopaperien kysyntä oli hyvällä tasolla etenkin toisella neljänneksellä. Hienopaperien markkinahinnat nousivat Kiinassa vuoden alkupuoliskolla. Tarra-, tausta- ja pakkauspaperin kysyntä oli vakaata alkupuoliskolla, ja myyntihinnat säilyivät vakaina, UPM kuvailee markkinatilannetta.

Kulukuuri jatkuu

Tarralaminaattiyksikkö Raflatacin vertailukelpoinen liikevoitto laski korkeampien muuttuvien kustannusten ja epäsuotuisan valuuttakurssikehityksen johdosta, mikä ylitti korkeampien myyntihintojen positiivisen vaikutuksen.

Raflatacissa jatketaankin tänä vuonna käynnistynyttä kiinteiden kulujen vähentämisohjelmaa.

Liikevaihdon kasvu jatkui, vaikka vaisuhko taloudellinen ympäristö vaikutti tarrojen kysyntään erityisesti Euroopassa. Tarralaminaattien kysyntä säilyi UPM:n mukaan vakaana Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Suomen toiseksi suurimman sähköntuottajan, UPM Energyn vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa merkittävästi korkeampien sähkön myyntihintojen ja korkeampien ydin- ja vesivoiman tuotantomäärien ansiosta. Ydinvoiman kiinteät kustannukset laskivat. UPM:n keskimääräinen sähkön myyntihinta nousi 11 prosenttia ja oli 38,9 (34,9) euroa/MWh.

- Erinomainen neljännes oli täydellinen yhdistelmä vesivoiman ja ydinvoiman lisääntynyttä tuotantoa, sähkön nousseita myyntihintoja ja alentuneita kustannuksia, Pesonen kiitteli katsauksessa.

Vaneri- ja viilutuotteita tekevän Plywoodin vertailukelpoinen liikevoitto laski toisella neljänneksellä pienempien toimitusmäärien ja korkeampien muuttuvien kustannusten johdosta.

Euroopan markkinoilla kysyntä oli hyvällä tasolla vuoden alkupuoliskolla. Kuusivanerin kysyntä säilyi vakaana rakennusteollisuuden ansiosta. Koivuvaneriin liittyvien teollisten sovellusten kysyntä oli vakaata. Koivukaupassa kilpailu pysyi kiivaana, UPM kertoo markkinakehityksestä.

-  Tuotanto Venäjällä UPM Chudovon vaneritehtaan laajennusosassa käynnistyy kolmannella neljänneksellä, mikä parantaa liiketoiminta-alueen kilpailukykyä entisestään, Pesonen arvioi.

Näkymät ennallaan

Talouskasvun hidastuminen ja epävarmuuksien lisääntyminen varjostavat UPM:n kuluvaa vuotta. Yhtiö teki ennätystuloksen viime vuonna, ja ennakoi tuloksen jatkuvan hyvällä tasolla kuluvana vuonna.

- Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2019, vaikkakin maltillisena. Kysynnän laskun odotetaan jatkuvan Communication Papersissa. Sellun hintojen odotetaan olevan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla globaalisti alemmat kuin alkuvuonna. Paperien hintojen odotetaan laskevan hieman Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös tuotantokustannusten odotetaan laskevan vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna, yhtiö arvioi.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kulujen vähentämiseksi. Metsävarojen käyvän arvon nousun ei odoteta vaikuttavan merkittävästi vertailukelpoiseen liikevoittoon kuluvana vuonna.

- UPM on erinomaisessa kunnossa, kilpailukykyinen ja taloudellisesti vahva. Kasvun strategiset keihäänkärjet ja uudistushankkeet tarjoavat meille mahdollisuuksia merkittävään pitkän aikavälin arvonluontiin ja tuloskasvuun, Pesonen toteaa.

Metsäyhtiö ilmoitti tulosjulkistuksensa jälkeen lyöneensä lukkoon uuden sellutehdasinvestointinsa Uruguayhin. Myös UPM Biochemicalsissa ja UPM Biofuelsissa jatketaan kasvuhankkeiden valmistelua.

-UPM on valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uskomme vakaasti liiketoimintaan, joka on kestävää ja tarjoaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa, jossa maailma ei ole enää riippuvainen fossiilisista raaka-aineista, Pesonen sanoo.

Markkinoille kelpasi

Tasaista tulosta markkinaoloista huolimatta tekevä UPM vakuutti sijoittajat, sillä yhtiön osakkeen kurssi on ollut tulospäivänä aamusta lähtien selvässä nousussa Helsingin pörssissä.

Puoliltapäivin metsäjätti keikkui pörssin sekä vaihdetuimpien että nousijalistan kärjessä. UPM:n osakkeella käytiin kauppaa 23,68 euron hintaan, missä oli 6,4 prosenttia plussaa maanantain päätöstasoon nähden.

Metsäyhtiöt vetivätkin pörssissä, sillä kakkosnousija ja toiseksi vaihdetuin osake oli aamupäivällä Stora Enso R (10,38 euroa, +5,4 %). Myös Metsä Boardin B oli selvästi plussalla (4,70 euroa, +2,5 %).

Samaan aikaan yleisindeksi OMXH oli 0,9 prosentin nousussa.

UPM sijoittajille

 

Lisää aiheesta: Nyt varmistui: UPM investoi yli 2 miljardia sellutehtaaseen Uruguayssa

Lisää aiheesta "Markkinat"