Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Yhtiöiden taloudellinen menestys osoittaa, että vastuullisimmat yhtiöt ovat pitkäikäisempiä ja suoriutuvat paremmin kuin vertailuryhmänsä. 

Tiesitkö tämän? Helsingin pörssissä on vastuullisuusindeksi

Suomalaisyritysten vastuullisuus ja siitä raportointi on kansainvälisesti katsottuna korkeaa tasoa. Helsingin pörssin vastuullisimmista yhtiöistä kootun indeksin lisäksi moni suomalaisyhtiö noteerataan kansainvälisissäkin indekseissä. Myös rahastoista kiinnostuneelle löytyy vastuullisuuteen keskittyneitä vaihtoehtoja.

Eettinen ja vastuullinen sijoittaminen on noussut viime vuosien aikana yhä merkityksellisemmäksi. Moni suomalainen pörssiyhtiö on jo pidempään julkaissut tilinpäätöstietojensa ohella vastuullisuusraportin, jossa selvitetään yhtiön toimintaa eettisestä ja ympäristöä huomioon ottavasta näkökulmasta. Tämän pohjalta Helsingin pörssiin on poimittu 40 vastuullisimmin raportoivaa pörssiyhtiötä muodostamaan oma vastuullisuusindeksinsä (Sustainability Index).

Yhtiöitä on eri toimialoilta Alma Mediasta Wärtsilään. Tämä indeksi on löydettävissä koodeilla OMXSUSTAINFIGI, OMX Sustainability Finland GI, (SE0002684225) tai Nasdaqin sivuilta.

Vastuullisimmat suomalaisyhtiöt ovat päässeet myös globaaleihin indekseihin – esimerkkinä tästä on 100 vastuullisinta globaalia yhtiötä. Vuonna 2018 tähän indeksiin pääsi peräti seitsemän suomalaisyhtiötä (tai kahdeksan, jos Nordea lasketaan mukaan), jotka ovat Neste (3.), Outotec (12.), UPM (23.), Kone (43.), Nordea (47.), Metso (49.), Nokia (64.) ja Kesko (88.).

Corporate Knights julkisti tammikuussa jo 15. kerran listansa maailman 100 vastuullisimmasta yhtiöstä. Listaa varten yhtiö analysoi yli 7 500 yhtiötä, joilla on yli 1,0 miljardin dollarin (yli 850 miljoonan euron) liikevaihto. Kattavan analyysin perusteella vertailtaessa näitä sataa vastuullisinta yhtiötä globaaliin MSCI All Country World Index -indeksiin tulokset osoittavat, että vastuulliset yhtiöt antavat sijoittajille jatkuvasti vähintään yhtä hyvää tai parempaa tuottoa ja yhtiöt ovat pitkäikäisempiä kuin vertailuindeksissään olevat yhtiöt.

Kumpi tuottaa paremmin: vastuullisuus vai piittaamattomuus?

Globaalin sadan yhtiön mittausperuste, joka vastaa nyt 50 prosenttia jokaisen yhtiön pisteytyksestä, mittaa sen liikevaihdon osuutta, joka muodostuu tuotteista tai palveluista, joilla on ympäristöllistä tai hyvin määriteltyä sosiaalisia etuja.

Yhtiöiden taloudellinen menestys osoittaa, että vastuullisimmat yhtiöt ovat pitkäikäisempiä ja suoriutuvat paremmin kuin vertailuryhmänsä. Vastuullisten yhtiöiden keskimääräinen ikä on 87 vuotta, kun taas vertailuindeksin yhtiöiden ikä on 63 vuotta.

Vertailtaessa näiden kahden yhtiöjoukon tuottoja keskenään helmikuusta 2005 joulukuun 2018 loppuun, 100 vastuullisimman yhtiön nettotuotto oli 127,35 prosenttia, verrattuna MSCI ACWI -indeksiin, joka tuotti (vastaavassa ajassa) 118,27 prosenttia. 100 vastuullisinta yhtiötä osoittavat, että tekemällä hyvää maailmalle voi myös olla hyväksi taloudelliselle menestykselle tai taloudellisesti palkitsevaa.

Globaalit 100 vastuullisinta yhtiötä suoriutuvat vertailuryhmäänsä paremmin palkkojen tasa-arvossa, sukupuolten tasa-arvossa, verojen maksussa ja muissa pisteytykseen vaikuttavissa arviointikriteereissä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vastuullisesti toimiville yhtiöille yhteisiä piirteitä:

  • toimitusjohtajan ja työntekijän palkan suhde                       76:1                 (keskimäärin 140:1)
  • veroja maksetaan (USA:ssa)                                                     18 %                 16 %
  • päästöoikeuksia maksetaan (USD)                                          238 000           157 000   
  • vastuullisten tuotteiden tai palvelujen osuus                       26 %                  9 %
  • naisten osuus hallituksissa                                                       27 %                 19 %

Globaalit 100 vastuullista yhtiötä tulevat 21 maasta. Lähes kolmasosa tulee Pohjois-Amerikasta (22 amerikkalaista ja kuusi kanadalaisyhtiötä) ja puolet Länsi-Euroopasta (13 maata edustavat 51 yhtiötä). Loppuviidennes eli 21 yhtiötä tulevat Australiasta, Brasiliasta, Japanista, Singaporesta, Etelä-Koreasta ja Taiwanista.

Sektoreittain tarkasteltuna 20 yhtiötä ovat it-sektorilta ja 17 finanssisektorilta. Kun tähän lisätään kuluttajatuotteet, terveydenhuolto ja teollisuustuotteet, nämä viisi sektoria kattavat lähes kolme neljäsosaa globaaleista sadasta vastuullisimmasta yhtiöstä.

Myös rahastoista löytyy vaihtoehtoja

Paitsi yksittäisiä pörssiyhtiöitä, markkinoilla on myös rahastoja, jotka on koottu vastuullisin periaattein toimivista yhtiöistä tai kohteista, joita rahoitetaan vastuullisin periaattein. Näitä voi etsiä vaikkapa maksuttomasta Morningstarin tietokannasta esimerkiksi hakusanoin "sustainable Europe", jolloin mukaan tulee niin sijoitusrahastoja, etf-rahastoja kuin artikkeleja vastuullisuudesta.

Tarkastelin näitä vastuullisia sijoitusrahastoja ja keskeisenä asiana esiin nousee korkeat palkkiot ja vaatimaton tuotto. Pahimmillaan rahastossa oli jopa viiden prosentin merkintäpalkkio. Hallinnointipalkkiot vaihtelivat korkorahastojen 0,46 prosentista osakerahastojen 1,97 prosenttiin.

Tarkastelemani vastuullisesti sijoittavat korkorahastot eivät tuota juuri lainkaan. Jos rahaston merkintäpalkkio on kaksi prosenttia, hallinnointipalkkio 1,12 prosenttia (joka oli tarkasteltujen korkorahastojen kallein) ja viiden vuoden kumulatiivinen tuotto on 7,94 prosenttia, ei tästä jää sijoittajalle juuri mitään. Kehnosti tuottava pörssiyhtiökin maksaa osinkoa viiden vuoden ajalta enemmän kuin vastuullinen korkorahasto antaa tuottoa.

Kannattaako vastuullinen sijoittaminen rahaston kautta vai suoraan vastuullisesti toimivan yhtiön osakkeisiin? Kysymys on samanlainen kuin, sijoittaako suoraan osakkeisiin vai osakerahastoon. Yhtä vastausta tähän kysymykseen ei voi antaa.

Jos hajautuksen takia haluaa sijoittaa Suomen ulkopuolelle, pätee tässäkin vanha ohje, että on syytä valita mahdollisimman pienten kulujen indeksirahasto. Morningstarilta löytyy tietoja otsikon "ETF -rahastot" -alta vastuullisesti koottuja ETF:iä, joissa juoksevat kulut ovat 0,25 prosentin luokkaa.

Mitä ovat kestävän kehityksen rahastot?

Vastuulliset rahastot ovat niitä, jotka käyttävät ympäristö-, sosiaalisen tai hyvän hallinnoinnin (ESG)-kriteerejä tarkastelemaan ja arvioimaan sijoituksia tai arvioimaan niiden yhteiskunnallista vaikutusta. Vastuulliset rahastot voidaan ja pitääkin erottaa rahastoista, jotka yksinkertaisesti soveltavat arvoperusteisia valintakriteerejä ja täten jättävät pois niin kutsutut "paheelliset" osakkeet, kuten aseteollisuuden, tupakka-, alkoholi- tai uhkapeliyhtiöt.

Toki vastuullisessa sijoittamisessa on arvoihin perustuvia elementtejä, esimerkiksi tavoite pienestä hiilijalanjäljestä, mutta vastuullisessa sijoittamisessa on muitakin sijoittajien arvostamia komponentteja. Ajatus ESG:n integroimisesta investointiprosessiin voi lisätä arvokasta materiaalista informaatiota, joka saattaisi perinteisessä analyysissä jäädä huomiotta ja täten voi olla avuksi vähentämään riskiä tai lisäämään alfaa (lisätuottoja).

Vastuullisten rahastojen määrä kasvaa

Vuoden 2017 lopussa Morningstarin 56 kategoriassa oli 232 vastuullista rahastoa pelkästään amerikkalaisille sijoittajille. Kolmen viime vuoden aikana listattiin 102 rahastoa. Näistä 67 ovat avoimia rahastoja ja 35 ETF:iä.

Vastuullisilla rahastoilla on yleisesti erinomainen Morningstar Sustainability Rating, mutta tämä tuo esiin itsenäisen määrittelyn rahaston vastuullisuudesta. Ennen reittauksen olemassaoloa ei ollut menetelmää arvioida vastuullisuuden tekijöitä rahastoissa, jotka tietoisesti noudattavat vastuullisuutta sijoittamisperiaatteissaan, tai niissä, jotka eivät näitä periaatteita noudata.

Yli 75 prosentilla vastuullisista rahastoista on Morningstar Sustainable Rating -asteikon arvosana 4 tai 5 aiemman 12 kuukauden ajalta.

Mitä löydöksiä vastuullisista rahastoista?

Vastuulliset rahastot suoriutuivat ryhmänä paremmin kuin muut rahastot keskimäärin 54 prosenttia rahastoista asettui vastaavan Morningstar -kategoriansa ylimpään puolikkaaseen. Tämä oli havaittavissa niin osake- kuin korkorahastoissakin.

Lisäksi ryhmä on suoriutunut yhtäläisen hyvin kolmen viime vuoden ajanjaksolla, vaikka lista on kasvanut vuoden 2015 119 rahastosta vuoden 2017 181 rahastoon.

Lisää aiheesta "Markkinat"