Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Mäntykuitupuun kantohinta oli toukokuussa viisi prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten, ja kuusi- ja koivukuitupuun 2–3 prosenttia ylempänä. 

Puukauppa kävi tasaisena alkuvuonna – jatkossa hakkuumäärät kutistuvat?

Metsäteollisuuden mukaan puukauppa on käynyt alkuvuonna samaan tahtiin kuin edellisvuosina. Luonnonvarakeskus kuitenkin varoittaa tuoreessa raportissaan, että suhdannehuippu meni jo ja jatkossa hakkuut vähenevät.

Viiden ensimmäisen kuukauden aikana Metsäteollisuus ry:n jäsenyhtiöt olivat ostaneet yksityismetsistä puuta kaikkiaan 14,1 miljoonaa kuutiota. Etujärjestön mukaan määrä on sama kuin viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvo. Viikoittaiset ostomäärät ovat olleet tasaisesti 0,5 ja 1,0 miljoonan kuution välillä.

Silti kuitupuuta oli ostettu kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-toukokuussa eli kahdeksan miljoonaa kuutiota. Myös tukkeja ostettiin lähes kolmannes vähemmän eli 5,6 miljoonaa kuutiota.

Samoin hinnat olivat laskeneet viime vuodesta. Mänty- ja kuusitukin keskikantohinta oli 6–7 prosenttia alempi kuin vuosi sitten ja koivutukin kolme prosenttia matalampi. Kesää kohti hinnat kuitenkin nousivat, sillä mäntykuitupuun kantohinta oli viisi prosenttia korkeampi kuin viime toukokuussa ja kuusi- ja koivukuitupuun 2–3 prosenttia korkeampi.

Toukokuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 57–60 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40-62 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 45 euroa kuutiolta ja vaihteli 28-52 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–20 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 12-26 euron välillä.

-Kantohintojen vaihteluun on useita syitä: siihen vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla, Metsäteollisuus perustelee haitareita.

 

Hakkuut vähenevät ja tukkien kantohinnat laskevat

Teollisuuspuun hakkuumäärät ja tukkipuiden kantohinnat jäävät tänä vuonna viime vuoden tasoista, arvioi Luonnonvarakeskus (Luke) perjantaina julkistetussa metsäsektorin suhdannekatsauksessaan. Syynä on maailmantalouden kasvun hiipuminen ja lisääntynyt epävarmuus, jotka kaivertavat metsäteollisuuden kysyntää. Silti tuotantomäärät pysyvät Luken mukaan lähes viime vuoden tasolla.

-Merkittävimmät epävarmuustekijät metsäteollisuustuotteiden markkinoilla liittyvät kevään aikana lisääntyneisiin kauppapoliittisiin jännitteisiin, sekavaan brexit-tilanteeseen ja velkaongelmiin. On myös mahdollista, että maailmantalouden ja -kaupan kasvun hidastuminen on odotettua nopeampaa, raportissa todetaan.

Kuitenkin kotimaassa metsäteollisuustuotteiden tuotantomäärät ja puun käyttö ovat vakaantuneet teollisuuden toteuttamien kapasiteettilisäysten myötä. Kuitenkin teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna viisi prosenttia 65 miljoonaan kuutiometriin, koska puuta on kertynyt varastoon ja raakapuun tuonti kasvaa.

Sahatavaran vientihintojen lasku heijastuu havutukkien kantohintoihin, joiden Luke ennakoi alenevan 6–7 prosenttia. Toisaalta vaikka paperin tuotanto on alamäessä sellun ja kartongin vientimäärien kasvu vahvistaa kuitupuiden kantohintoja 1–2 prosenttia. Metsähakkeen käytön ja sen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan hieman tänä vuonna.

 

Sahoilla hiljaisempaa

Alkuvuonna selkeästi näkynyt suhdannemuutos tuli idästä, kun sahatavaran vienti Kiinaan laski. Sen sijaan Saksan rakennusbuumi kasvatti vientiä sinne ja myös Pohjois-Afrikan markkina veti hyvin. Toisaalta Keski-Euroopan markkinoille on tullut runsaasti myrsky- ja hyönteistuhopuuta, mikä on laskenut sahatavaran keskihintoja. Kotimaassa sahatavaran kulutuksen odotetaan pysyvän viimevuotisella tasolla.

Sahojen tuotannon Luke ennakoi tänä vuonna hieman vähenevän 11,6 miljoonaan kuutiometriin ja keskimääräisen vientihinnan laskevan neljä prosenttia viime vuoden suhdannehuipusta.

Vanerien puolella koivussa markkinatilanne on kiristynyt Euroopassa, kun taas havuvanerissa kasvu on jatkunut, mutta hidastunut. Suomalaisen vanerin tuotanto- ja vientimäärät pysyvät Luken arviossa lähes viime vuoden tasolla, mutta viennin keskihinta nousee hieman.

 

Sellun vienti kasvaa, mutta hinta laskee

Luke ennakoi, että sellun viennin keskimääräinen yksikköhinta jää viimevuotista matalammaksi, kun kysyntä on heikentynyt. Silti sellun hinta säilyy edelleen korkeana ja vienti kasvaa, vaikka tuotantomäärä säilyy viime vuoden tasolla. Siten selluteollisuudessa kapasiteetin käyttöaste pysyy korkeana.

-Paperiteollisuuden näkymiä leimaa kysynnän väheneminen päämarkkina-alueilla Euroopassa. Alkuvuoden hintataso on kuitenkin ollut suhteellisen hyvä, ja paperin keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna hieman viime vuodesta. Tuotanto- ja vientimäärät jäävät viimevuotista pienemmiksi, vaikka sellun korkea hinta tuokin suomalaiselle paperiteollisuudelle edelleen kilpailuetua, Luke katsoo.

Näkymät ovat hiipuneet myös kartongin osalta, mutta tuotanto- ja vientimäärät sekä viennin keskimääräinen yksikköhinta kasvavat edelleen tänä vuonna. Kasvu kuitenkin hidastuu selvästi viime vuoteen verrattuna.

Lisää aiheesta "Markkinat"