Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Listautuville yrityksille löytyy rahoitusta, kunhan tietoa on riittävästi saatavilla

Suomen Osakesäästäjät toteutti maaliskuussa 2019 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin Osakesäästäjien jäsenten suhtautumista listautuviin yhtiöihin. Kyselyyn vastasi 1044 yksityissijoittajaa. Tutkimus on suunniteltu yhdessä Kasvuyrittäjäverkoston toteuttaman 365 päivässä Pörssiin –valmennuksen vetäjien kanssa.

Kulunut vuosi on ollut listautumismarkkinan vilkkaimpia vuosikymmeneen ja markkinatilanne huomioiden suurin osa vastaajista kokee listautumisannit edelleen houkuttelevina sijoituskohteina.

Osakesäästäjien tutkimus on toteutettu Kasvuyrittäjäverkoston ja 365 päivässä pörssiin - valmennuksen tueksi yhteistyössä ja tulokset on alun perin esitelty 34:lle valmennukseen osallistuneelle, listautumista harkitsevalle yritykselle.

Tutkimustulokset esitteli tutkimuksesta vastannut Osakesäästäjien Jamilla Heiskasen, jonka mukaan yksityissijoittajien rooli listautumisissa on merkittävä.

 


Neljännes vastaajista voisi harkita listautumiseen osallistumista ja näkee tämän positiivisena lisänä omaan sijoittamiseensa. Suurin osa vastaajista kuitenkin osallistuu listautumisiin suhteellisen säännöllisesti ja he myös näkevät näissä huomattavaa kasvupotentiaalia. Yli kaksi kolmasosaa (70, 27 %) vastaajista osallistuu listautumisiin satunnaisesti tai yli kolme kertaa vuodessa. Vain 5% vastaajista poissulkee listautumiseen osallistumisen myös tulevaisuudessa eikä harkitsisi näihin sijoittamista.

 

Hinnoittelun merkitys on suuressa painoarvossa ja tyypillisesti IPO:issa yritys tulisi hinnoitella edullisemmin kuin jälkimarkkinalla. Vastanneiden kesken merkittävimmiksi syiksi katsottiin listautumisen tarkoitus ja kerättävien
varojen käyttö sekä kasvumahdollisuudet.


Pessimistisemmin ja epävarmemmin listautumisiin suhtautuvat painottavat poikkeavasti osingonjakokykyä, kun optimistisesti suhtautuvat painottavat tulevaisuuden kassavirtaan perustuvaa arvonmääritystä. Kasvu ja hinnoittelu nähdään kuitenkin kiinnostavimpina tekijöinä.

 


Kyselystä selvisi, että aktiivisesti listautumisiin osallistuvat yksityissijoittajat kokevat onnistuvansa useammin, sekä hakevat piilevää kasvupotentiaalia, joka näkyy puolestaan myös tunnuslukupainotuksissa. Listautumisiin optimisesti suhtautuvat
yksityissijoittajat myös hakevat tietoa laajalta rintamalta ja painottavat puolueettoman informaation merkitystä.

Tietolähteenä käytettään pääosin laajasti eri lähteitä kuten yrityksen kotisivuja, listautumisesitteen myyntiesitettä, sijoittajafoorumeita, sosiaalista mediaa, lehtiä, erilaisia tapahtumia ja aktiivisimmat hakevat myös vertaistukea myös muilta sijoittajilta. Kokemattomammat tukeutuvat hieman enemmän pankkien sijoitusneuvontaan.


Monelle yksityissijoittajalle listautumisen aikaikkuna voi jäädä päätöksenteon näkökulmasta lyhyeksi, jos yhtiö on ennalta tuntematon. Vastauksissa painotettiinkin eri lähteiden merkitystä.

Lisää aiheesta "Markkinat"