Lehti suomalaiselle sijoittajalle

- Pääomistajien vahva sitoutuminen yhtiöön ja uudet merkittävät omistajat tuovat pitkäjänteisyyttä ja vakautta yhtiön toimintaan, hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila sanoo tiedotteessa.

Kulut ja arvonalennukset painoivat SRV:n tappiolle – esitteli laajan kokonaisratkaisun tilanteensa kohentamiseksi

Rakennusyhtiön tulos painui rajusti tappiolle sekä viimeisen neljänneksen että koko vuoden tasolla. Kurjasta vuodesta ei ole luvassa omistajille osinkoja. SRV kertoi karujen tilinpäätöslukujen ohella laajasta kokonaisratkaisusta, jossa taserakennetta vahvistetaan uusilla rahoitusratkaisuilla, kerätään uutta pääomaa kahdella annilla ja myydään omaisuutta.

- Nyt voidaan kääntää katse tulevaisuuteen ja todeta, että SRV:n historiassa alkaa uusi vaihe, hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kuvailee.

SRV:n tulos ennen veroja painui loka-joulukuussa 97,2 miljoonaa euroa tappiolle, kun edellisvuonna samaan aikaan tappiota oli 6,2 miljoonaa. Neljännestulokseen sisältyi yhtiön mukaan 1,8 miljoonaa korkojohdannaisen käyvän arvon positiivinen muutos. Arvonalennuksia sisältyi viimeiselle neljännekselle yhteensä 101,2 miljoonaa euroa, josta rahoituskuluihin kirjattujen Venäjän osakkuusyhtiöiden lainasaamisten arvonalennusten osuus oli 8,3 miljoonaa.

Koko vuoden osalta tappiota ennen veroja oli 122,4 miljoonaa verrattuna edellisvuoden 37,3 miljoonan tappioon. Korkojohdannaisen käyvän arvon muutos oli vuositasolla 2,1 miljoonaa negatiivinen. Arvonalennuksia ja poikkeuksellisia kulueriä tulokseen sisältyi yhteensä 107,4 miljoonaa euroa, josta rahoituskuluihin kirjattujen osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten lainasaamisten arvonalennusten ja poikkeuksellisten kuluerien osuus oli 10,8 miljoonaa euroa.

Rakennusyhtiö teki neljännellä neljänneksellä 87,2 miljoonaa euroa operatiivista liiketappiota. Notkahduksen taustalla oli erityisesti REDI-kauppakeskuksen myytäväksi omaisuuseräksi luokittelun aiheuttama arvonalentuminen sekä muut omistuksiin tehdyt arvonalennukset, kaikkiaan 92,9 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto ilman arvonalennuksia oli 5,7 miljoonaa euroa.

Koko vuoden tasolla SRV:n operatiivinen liiketappio oli 96,8 miljoonaa eli moninkertainen edellisvuoden 10,0 miljoonan tappioon nähden. Tässäkin REDIin liittyvät arvonalennukset antoivat suurimman iskun, mutta kaikkiaan arvonalennuksia kertyi 96,5 miljoonaa euroa.

- Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat myös kahden viime vuonna valmistuneen kohteen, yhteensä 11,0 miljoonan euron, kateheikennykset, REDIn Majakan vesivahingosta aiheutuneet 6,0 miljoonan kulukirjaukset sekä yhden Virossa sijaitsevan tontin myynnistä aiheutunut 1,9 miljoonan euron myyntitappio. Operatiivista liikevoittoa paransi Rakentamisen liikevaihdon hienoinen kasvu sekä vertailukauteen verrattuna kasvanut tuloutuneiden asuntojen määrä. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat erityisesti REDI-kauppakeskuksen rakentamisen tappiot, katsauksessa kerrotaan.

Osaketta kohden laskettuna tappiota kertyi loka-joulukuussa 1,43 euroa, kun vuotta aiemmin tappiota oli vain 0,08 euroa per osake. Koko vuoden tasolla osakekohtaista tappiota kertyi 1,85 euroa, kun vuodelta 2018 tappiota oli 0,56 euroa per osake.

Liikevaihto oli kuitenkin kasvanut selvästi: SRV:n liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 403,8 miljoonaan vertailukauden 299,8 miljoonasta. Loppuvuoden liikevaihtoa kasvatti erityisesti asuntorakentamisen liikevaihdon kasvu.

Koko tilivuoden tasolla SRV:n liikevaihto oli kohonnut 10,6 prosenttia 1 060,9 miljoonaan euroon. Liikevaihto nousi sekä toimitilarakentamisessa että asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi, koska omaperusteisia asuntoja tuloutui 296 kappaletta vertailukautta enemmän, kaikkiaan 833.

- Sekä tulos- että kannattavuusmielessä vuosi oli meille suuri pettymys. Viimeisellä neljänneksellä jouduimme kirjaamaan useamman arvonalentumisen, joista merkittävin oli REDI-kauppakeskuksen arvoon tulevan myynnin johdosta kohdistunut 71,5 miljoonan euron arvonalentuminen. Rakentaminen jatkui pääosin terveenä ja operatiivisen tuloksenteon epäonnistumiset kohdistuivat muutamaan yksittäiseen kohteeseen, toimitusjohtaja Saku Sipola kuvailee.

Tilauskanta keveni

SRV sai viimeisellä neljänneksellä uusia sopimuksia 142,9 miljoonan euron edestä, mikä jäi selvästi edellisvuoden saman ajan 438 miljoonan kertymästä. Vuoden lopussa yhtiön tilauskanta oli 1 344,2 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuotiseen 1 816 miljoonaan. Tilauskanta laski tammi-joulukuussa 26,0 prosenttia vertailujaksoon nähden.

Tilauskannan myyty osuus oli 81,4 prosenttia, sekin vähemmän kuin edellisvuoden 88,7 prosenttia. Uusia sopimuksia allekirjoitettiin koko vuonna 487,6 miljoonan euron edestä, mikä oli alle puolet edellisvuoden 1 133 miljoonasta.

- Rakentaminen jatkui vahvana ja vertailukauteen verrattuna asuntoja valmistui ja tuloutui enemmän. Myös kysyntä on jatkunut pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa hyvänä. Suomen ensimmäinen asuinpilvenpiirtäjä Majakka sai uudet asukkaansa marras-joulukuussa. Viimeisellä neljänneksellä tuloutui 532 asuntoa, joista pelkästään Majakan tuloutuneita asuntoja oli 275, ja kirjasimme tilauskantaamme uusia hankkeita 121 miljoonalla eurolla, Sipola kertoo.

”Laajan kokonaisratkaisun” kautta uuteen nousuun

SRV kertoi tilinpäätöksensä yhteydessä laajasta kokonaisratkaisusta, jolla yhtiö pyrkii vankistamaan rahoituspohjaansa ja kääntämään suuntansa jälleen kannattavaksi. Osa toimista pyöräytettiin käyntiin jo viime vuoden lopulla.

- SRV:n hallitus on tyytyväinen pitkän ja vaikean prosessin lopputulokseen. Pääomistajien vahva sitoutuminen yhtiöön ja uudet merkittävät omistajat tuovat pitkäjänteisyyttä ja vakautta yhtiön toimintaan, hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila sanoo tiedotteessa.

- Nyt voidaan kääntää katse tulevaisuuteen ja todeta, että SRV:n historiassa alkaa uusi vaihe.

Tampereen Kansi ja Areena. Havainnekuva: SRV/Libeskind/Tomorrow

Tänään yhtiö kertoi myyvänsä omistuksensa REDIstä ja laskee omistustaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta. REDIn kauppahinta määräytyy myöhemmin uusien omistajien myydessä kauppakeskuksen viimeistään seitsemän vuoden kuluessa. Nyt maksettava osuus kauppahinnasta on noin 8,5 miljoonaa euroa, ja lisäksi SRV saa yhteensä noin 12,6 miljoonan euron suorituksen tietyistä REDIn saatavistaan. Lisäkauppahinta on enintään 50 miljoonaa euroa, josta SRV kirjaa tässä vaiheessa 13,5 miljoonaa euroa.

Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen liittyvästä Ranta-Tampella-asuntohankkeen siivun myynnistä SRV saa 4,0 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö myy 75 prosenttia omistamistaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen osakkeista ja yhtiöosuuksista noin 19,3 miljoonalla. Kauppojen jälkeen SRV:lle jää noin 8,33 prosentin omistusosuus Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta.

Näiden ohella SRV on sopinut lainoittajiensa kanssa 100 miljoonan euron luottolimiitin jakamisesta kahteen osaan. Tasetta aiotaan pönkittää lisäksi kahdella annilla, joiden yhteenlaskettu koko olisi enintään noin 141 miljoonaa euroa.

Ensimmäisessä osakeannissa SRV tarjoaisi osakkeita hybridivelkakirjojensa omistajille niiden vaihtamiseksi osakkeisiin. Tavoitellun osakeannin koko vastaisi hybridijoukkovelkakirjojen pääoman ja kertyneiden korkojen määrää, ja olisi arviolta noin 91 miljoonaa euroa.

SRV on saanut Ilmariselta, Pohjola Vakuutukselta ja OP-Henkivakuutukselta sekä Pontos Oy:ltä (hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisö) etukäteissitoumukset merkitä suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita hybridijoukkovelkakirjoilla, joiden pääoma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa, ja yhteenlaskettu määrä kertyneiden korkojen kanssa arviolta noin 57 miljoonaa euroa. Edellä mainitut etukäteissitoumukset on annettu 1,05 euron osakekohtaisella hinnalla.

Toinen anti olisi ensimmäisen osakeannin jälkeen toteutettava enintään 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti. SRV on saanut Ilmariselta, Pohjola Vakuutukselta, OP-Henkivakuutukselta, Varmalta, Tiiviste-Groupilta ja Pontokselta etukäteissitoumukset merkitä uusia osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla. Merkintähinta maksettaisiin käteisellä.

Jos kaikki toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti, SRV:n taseasema, likviditeetti ja taloudellinen tilanne paranevat merkittävästi toisen neljänneksen loppuun mennessä. Yhtiön omavaraisuusaste paranee arviolta 35-38 prosentin tasolle ja velkaantuneisuusaste (ilman IFRS 16:n vaikutusta) arviolta 75-85 prosentin tasolle.

Toimenpiteiden kassavirtavaikutus on toteutuessaan noin 95 miljoonaa euroa positiivinen ja niiden tarkoitus on mahdollistaa SRV:n toiminnan kehittäminen pitkäjänteisesti.

- Tämä kokonaisratkaisu on SRV:lle uusi alku. Pystymme aiempaakin vahvemmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin sekä kaupungistumisen haasteisiin. Kokonaisratkaisu sisältää monia toimenpiteitä: uusia rahoitusratkaisuja, omaisuuden myyntejä ja uutta pääomaa. Tänään julkaistun ratkaisun ja aiempien vahvuuksien varassa rakentuu kehittyvä, tuloksentekokykyinen yhtiö, joka on kiinnostava kumppani ja sijoituskohde. Yhtiön rakentamisen osaaminen on vahvaa ja keskittyminen kasvukeskuksiin antaa vahvan pohjan tulevalle strategiatyölle, Sipola toteaa.

Ei osinkoa

Hybridivelkakirjojen ehdoista johtuen SRV voi maksaa osinkoa vain, jos yhtiö maksaa samalla hybridivelkakirjojensa korot. Yhtiö ilmoitti jo tänään, että se lykkää korkojen sekä pääoman takaisinmaksua.

SRV:n hallitus esittääkin, että viime tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Odotuksissa paluu voitolle

SRV:n pääpaino on tänä vuonna suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden aikana vähemmän kuin viime vuonna: alkaneen vuoden aikana arvioidaan valmistuvan 586 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019).

Suurimmat käynnissä olevista hankkeista ovat Tampereen Kansi ja Areena -hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus ja sairaalahankkeet.

Toimien toiminnan tehostamiseksi sekä hankintasäästöjen saamiseksi odotetaan parantavan SRV:n tuloksentekokykyä. Lisäksi viime vuoden lopulla toteutettujen tervehdyttämisohjelman toimenpiteiden odotetaan parantavan kulurakennetta.

SRV odottaa konsernin koko vuoden liikevaihdon alenevan viime vuoden 1 060,9 miljoonasta eurosta. Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan viime vuodesta (-96,8 miljoonaa euroa) ja olevan positiivinen.

Tyrmäys pörssissä

SRV:n pelastussuunnitelmat eivät tuoreeltaan vakuuttaneet sijoittajia, vaan osake rytisi 9,7 prosentin alamäkeen päivän toiseksi suurimpana laskijana. Osake päätti 1,30 euroon, mutta päivän sisällä käytiin jo koettelemassa vuoden pohjia 1,245 eurossa.

Helsingin pörssin pääindeksi OMXH päätyi vilkkaana tulospäivänä 1,1 prosenttia plussalle.

 

 

Lue SRV:n tilinpäätös kokonaisuudessaan täältä

SRV sijoittajille

- Pöytä putsattiin vuoden '19 tilinpäätöksessä, SRV:n talousjohtaja Ilkka Pitkänen sanoo Inderesin analyytikon Olli Koposen haastattelussa (video 4 min 53 s)

Katso SRV:n koko vuoden tulosta käsittelevä webcast

Lisää aiheesta "Markkinat"