Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Asuntoväestöön kuuluvat vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. 

Asuntoväestön pörssiosake- ja sijoitusvarallisuus keskittynyt iäkkäille

Vuonna 2019 sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita omisti lähes 30 prosenttia Suomen asuntoväestöstä eli hieman alle 1,6 miljoonaa henkilöä. Vuonna 2009 sijoittajia oli noin 1,24 miljoonaa. Sijoittajien lukumäärän kasvu perustui sijoitusrahastoihin, selviää Tilastokeskuksen Kotitalouksien varallisuustutkimus -raportista.

Sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden lukumäärä vuonna 2019 oli yli 1,25 miljoonaa (noin 23 prosenttia asuntoväestöstä), mikä oli tarkasteluajanjakson korkein. Vuosina 2009–2019 sijoitusrahastosijoittajien lukumäärä kasvoi noin 426 000 henkilöllä. Pörssiosakesijoittajien lukumäärä pysyi tarkastelujaksolla vakaana ja oli vuonna 2019 hieman alle 684 000 (noin 13 prosenttia asuntoväestöstä).

Kuvio 1. Pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden lukumäärän kehitys asuntoväestössä 2009–2019

Vuonna 2019 pörssiosakkeiden mediaani osakkeita omistaville henkilöille oli noin 7 100 euroa. Sijoitusrahastojen mediaani rahastoja omistaville henkilöille oli noin 3 900 euroa. Neljäsosalla osakkeita omistavista henkilöistä pörssiosakkeiden arvo oli enemmän kuin 20 600 euroa ja yhdellä prosentilla yli 663 800 euroa. Sen sijaan neljäsosalla rahastoja omistavista henkilöistä sijoitusrahastojen arvo oli enemmän kuin 14 600 euroa ja yhdellä prosentilla yli 250 500 euroa.

Joka toinen asuntoväestön pörssiosakesijoittaja omisti korkeintaan kahden pörssiyhtiön osakkeita vuonna 2019. Vastaavasti puolet sijoitusrahastosijoittajista omisti ainoastaan yhtä sijoitusrahastoa. Pörssiosakesijoittajista 25 prosenttia omisti ainakin viiden yhtiön osakkeita ja sijoitusrahastosijoittajista joka neljännellä oli varallisuutta vähintään kolmessa sijoitusrahastossa.

Pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuutta eniten 65–74 -vuotiailla

Aika vaikuttaa olennaisesti sijoitusvarallisuuden arvon muutoksiin esimerkiksi arvonnousun, säästämisen, korkoa korolle -ilmiön ja mahdollisten perintöjen seurauksena. Siksi ikä selittää sijoitusvarallisuudessa havaittavia eroja.

Vuosina 2017–2019 asuntoväestössä osakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien henkilöiden pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaani oli alhaisin 25–34-vuotiailla ja korkein 75 vuotta täyttäneillä. Tarkastelujaksolla yhteenlasketun pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaani kasvoi keskimäärin 34 ikävuoden jälkeen.

Ikäryhmien sisällä erot sijoitusvarallisuudessa ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi vuonna 2019 joka neljännellä pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistaneella yli 74-vuotiaalla oli sijoitusvarallisuuta alle 6 300 euroa ja vastaavasti neljäsosalla sijoitusvarallisuutta oli yli 53 500 euroa.

Vuonna 2019 omistajia sekä sijoitusvarallisuutta oli eniten ikäryhmässä 65–74-vuotiaat. Tarkasteltaessa omistajien suhteellista osuutta ikäryhmittäin nähdään, että yli 34-vuotiaissa noin joka kolmas omisti pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja. Varallisuuden osalta 55 vuotta täyttäneet omistivat noin 70 prosenttia yhteenlasketusta pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuudesta.

Miehillä enemmän varallisuutta pörssiosakkeissa

Yli 15-vuotiaiden joukossa miehillä oli keskimäärin enemmän varallisuutta kuin naisilla vuonna 2019, kun sekä pörssiosake- että sijoitusrahastovarallisuus lasketaan yhteen. Kuvio 2 havainnollistaa, miten euromääräinen ero naisten ja miesten sijoitusvarallisuuden mediaanin välillä kasvaa siirryttäessä vanhempiin ikäluokkiin. Osakkeita, rahastoja tai molempia omistavien naisten sijoitusvarallisuuden mediaani pörssiosakkeissa ja sijoitusrahastoissa oli noin 5 100 euroa ja miesten noin 5 700 euroa. Alle 55-vuotiailla miehillä ja naisilla pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuus jäi siten keskimäärin kaikkien omistajien mediaanien alapuolelle vuonna 2019.

Kuvio 2. Asuntoväestön yhteenlasketun pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaani sukupuolittain ja ikäryhmittäin vuonna 2019, euroa

 Kuviosta 3 nähdään, että asuntoväestön pörssiosakesijoittajista noin 40 prosenttia oli naisia ja sijoitusrahastosijoittajista joka toinen oli nainen vuonna 2019. Sijoitusrahastojen omistusosuudet pysyivät samoina vuodesta 2009 alkaen. Pörssiosakkeissa miesten osuus nousi 56 prosentista 59 prosenttiin.

Kuvio 3 Pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen omistajien jakauma sukupuolittain vuonna 2019

Pörssiosakevarallisuuden mediaani oli lähes 7 200 euroa osakkeita omistavilla miehillä ja noin 6 800 euroa osakkeita omistavilla naisilla vuonna 2019. Sijoitusrahastoissa omistukselle ehdollinen mediaani oli miehillä noin 3 800 euroa ja naisilla hieman alle 3 900 euroa. Miehillä oli näin ollen keskimäärin enemmän varallisuutta pörssiosakkeissa. Kun tarkastelu rajastaan vain sijoitusrahastosijoittajiin, varallisuutta oli keskimäärin enemmän naisilla. Vastaavasti pörssiosakesijoittajilla oli merkittävästi enemmän varallisuutta sijoitettuna markkinoille kuin sijoitusrahastosijoittajilla sukupuolesta riippumatta.

Raportista selviää myös, että noin 70 prosenttia asuntoväestöstä eli yli 3,8 miljoonaa henkilöä ei omistanut lainkaan pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja vuonna 2019. Toisaalta samana vuonna noin 43 prosenttia asuntoväestön pörssiosake- tai sijoitusrahastosijoittajista omisti ainoastaan yhtä pörssiyhtiötä tai vain yhden sijoitusrahaston.

 

Asuntoväestöön kuuluvat vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntoväestön ulkopuolelle jäävät esimerkiksi ulkomailla ja vakinaisesti vanhainkodeissa asuvat henkilöt. Määritelmän seurauksena kaikki suomalaiset pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen omistajat eivät ole mukana tässä katsauksessa.

Varallisuustutkimuksen rekisterilähteiden avulla saadaan tietoa Helsingin pörssissä noteeratuista osakkeista, kotimaisista sijoitusrahastoista ja ulkomaisista yhteissijoitusyrityksistä. Ulkomaiden pörsseissä noteeratut osakkeet jäävät tilastoinnin ulkopuolelle. Sijoitusrahastovarallisuudessa huomioidaan vain suorat sijoitusrahasto-omistukset eli esimerkiksi vakuutuskuorien alla olevat sijoitusrahastot eivät ole tarkastelussa mukana.

Katsauksessa keskitytään pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen varallisuuden ja omistuksen kehitykseen ja arvoihin vuonna 2019. Lukuja tarkastellaan iän ja sukupuolen näkökulmasta.

 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus -verkkojulkaisu.

Lisää aiheesta "Markkinat"