Lehti suomalaiselle sijoittajalle

17 yhtiössä vaanii tulosvaroituksen riski – Inderes

Loppuvuonna Helsingin pörssin yhtiöiltä saadaan paljon tulosvaroituksia tai ohjeistuksen laskuja, ennakoi analyysiyhtiö Inderes.

Inderesin mukaan tulosvaroitusten riski on painottunut negatiiviselle puolelle. Strategi Juha Kinnunen nostaa esille 11 potentiaalista alaspäin tulosodotuksia korjaavaa yhtiötä ja kuusi, joissa hän näkee mahdollisuuksia arvioitua parempaan tuloskehitykseen eli positiiviseen tulosvaroitukseen.

-Tulosvaroitusten painottuminen negatiivisen puolelle on sinänsä normaalia, kun huomioidaan yhtiöiden optimistisuus. Näkyvyys loppuvuoden kehitykseen on monilla erittäin heikko, varsinkin kun maailmantalouden kehitykseen liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, Kinnunen toteaa.

Hän uskoo, että suurin osa ohjeistusten muutoksista saadaan vasta loppuvuonna, mutta yrityksissä joudutaan miettimään niitä jo lähikuukausina.

Tällaisia mahdollisesti jo alkavana kesänä tulosvaroituksen antamaan joutuvia yhtiöitä Inderes on löytänyt 17 kappaletta.

-Näemme näissä yhtiöissä selkeimmät tulosvaroitusriskit. Lista ei ole kaikkia yhtiöitä kattava ja sijoittajien kannattaa huomioida, että monet yhtiöt ovat ohjeistaneen tulostaan erittäin suurpiirteisesti välttäen näin ohjeistusmuutoksien riskit. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö näissä yhtiöissä voitaisi nähdä merkittäviä poikkeamia ennusteiden ja toteutuneen tuloksen välillä. Lisäksi monet yhtiöt kommentoivat vain seuraavaa neljännestä, johon heillä on jo hyvä näkyvyys. Näin näkymä voi muuttua merkittävästi kvartaaleittain, muttei johda kuitenkaan tulosvaroitukseen tai ohjeistuksen laskuun. Tämä ei poista näkymiin liittyvää epävarmuutta, Kinnunen huomauttaa.

 

Mahdolliset negatiiviset tulosvaroitukset

Nokia: tulosvaroitusriski on yhtiön surkean ensimmäisen neljänneksen tuloksen jälkeen niin vahvasti sijoittajien huulilla, että sen realisoituminen tuskin olisi edes yllätys. Nokia on ohjeistanut sen ei-IFRS liikevoiton olevan tänä vuonna 9-12 prosenttia ja ei-IFRS osakekohtaisen tuloksen olevan 0,25-0,29 euroa.

-Nykyiset markkinaennusteet ovat 9,1 prosenttia ja 0,23 euroa, joten markkinoilla ei uskota Nokian yltävän osakekohtaisen tuloksen osalta yhtiön itselleen asettamaan rimaan, Inderes huomioi.

Nokian loppuvuosi on hyvin riippuvainen suurten verkkohankkeiden ajoituksista ja katteista, minkä takia useat muuttujat voivat johtaa tulosvaroitukseen.

Näitä ovat esimerkiksi Huawei-tilanteen vaikutus operaattoreiden investointeihin ja verkkohankkeiden ajoituksiin, lyhyen tähtäimen hintapaine verkkotoimittajien pyrkiessä paaluttamaan asemiaan 5G-teknologiassa sekä 5G-ekosysteemin kypsyminen kaupalliseen vaiheeseen.

 

Nokian Renkaat: yhtiön tulos jäi ensimmäisellä neljänneksellä selvästi vertailukaudesta ja Inderesin ennusteista. Rengasvalmistaja toisti ohjeistuksen, jonka mukaan liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan ja liikevoiton olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla eli 372 miljoonaa euroa. Alkuvuoden heikon kehityksen taustalla on uusien autojen vaisut myyntiluvut, jotka heijastuvat rengasmarkkinoihin Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Keski-Euroopan markkina on muuttunut erittäin kilpailluksi heikon kysyntätilanteen takia ja valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset ovat alkuvuonna nousseet.

-Ohjeistuksen saavuttaminen on mielestämme haastavaa, sillä alkuvuoden tulos oli heikko, jakelijoiden varastot ovat korkealla, markkinan kasvunäkymät ovat vaisut ja Nokian Renkaiden käynnissä olevat investointiprojektit (USA:n tehdas, Espanjan testirata, Raskaiden Renkaiden lisäkapasiteetti yms.) nostavat kustannustasoa viime vuodesta. Yhtiö myös laski tammi-maaliskuun raportin yhteydessä vuoden alussa annettua kasvunäkymää Venäjän markkinoilla, mikä vaikutti negatiivisesti ennusteisiimme, Inderes toteaa.

Analyysiyhtiö odottaa Nokian Renkaiden liikevoiton laskevan viisi prosenttia edellisvuodesta 355 miljoonaan euroon.

-Se tarkoittaa sitä, että odotamme yhtiön laskevan ohjeistustaan vielä loppuvuoden aikana.

 

Gofore: yhtiö on ohjeistanut varsin kunniahimoisesti liikevaihdon kasvavan 71-79 miljoonaan euroon, vastaten 40-56 prosentin kasvua tänä vuonna. Yhtiön tilauskanta ja asiakaskysyntä on ymmärryksemme mukaan hyvällä tasolla, mutta alkuvuoden IT-palvelumarkkinan haastava osaajien saatavuus rajoittaa myös Goforen kasvua.

-Ennustamme Goforen liikevaihdon kuitenkin kasvavan vahvasti 36 prosenttia, josta puolet on orgaanista kasvua 69 miljoonaan euroon. Positiivista tässä tapauksessa on se, että Goforen liikevaihdon kehitystä pystyy seuraamaan hyvin kuukausittain yhtiön liiketoimintakatsauksista, Inderes muistuttaa.

 

Teleste: tammi-maaliskuun tulos oli pehmeä etenkin palveluliiketoiminnan osalta ja alkuvuosi jättää ilmoille negatiivisen tulosvaroituksen riskin. Teleste odottaa liikevaihtonsa pysyvän viime vuoden 250,3 miljoonan euron tasolla ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuoden 9,7 miljoonasta.

-Näkymien pohjalla on oletus, että VBS-segmentissä tilaajaverkkotuotteiden liikevaihtoa tukee loppuvuodesta hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistyminen. Näkyvyys hajautetun arkkitehtuurin investointeihin on yhä heikko, ja kaapelioperaattorien hajautetun arkkitehtuurin käyttöönotot ovat jo viivästyneet selvästi aiemmista arvioista.

Inderes ennakoi mahdollisen tulosvaroituksen ajoittuvan todennäköisesti hyvin loppuvuoteen ja sen vakavuuden riippuvan siitä, olisiko Telestellä tässä vaiheessa jo parempi näkyvyys, että hajautetun arkkitehtuurin käyttöönotot käynnistyisivät varmuudella vuoden 2020 alkupuoliskolla.

 

Efore: yhtiö tavoittelee yli 70 miljoonan euron liikevaihtoa ja selvästi positiivista käyttökatetta (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) kuluvana vuonna.

-Nykyinen ennusteemme odottaa yhtiön liikevaihdon olevan 71 miljoonaa ja käyttökatteen 4,2 miljoonaa euroa. Ohjeistus on ennusteidemme valossa siten saavutettavissa, mutta vaatii yhtiöltä erinomaisen onnistumisen orgaanisen kasvun tavoittelussa, Inderes arvioi.

Viime vuoden lopulla piristynyt telekommunikaatiomarkkina sekä yhtiön uudet teollisuussektorin tuotelanseeraukset luovat kuitenkin edellytykset kasvussa onnistumiselle. Eforella on takanaan pitkä negatiivisten tulosvaroitusten putki (2012-2018), mikä nakertaa luottamusta myös kuluvan vuoden ohjeistusta kohtaan. Lisäksi negatiivisen tulosvaroituksen riskiä kasvattaa telekommunikaation rakennejärjestelyn toteutumisen venyminen sekä Inderesin mukaan yhä haastavana säilyvä komponenttitilanne.

 

Oriola: yhtiön ensimmäisen neljänneksen tulos oli erittäin heikko ja se jäi selvästi vertailukauden alapuolelle. Yhtiö silti toisti ohjeistuksen, jonka mukaan vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoden 37 miljoonasta eurosta.

-Vuoden 2018 oikaistu liikevoitto sisälsi ERP-järjestelmän toimittajalta saadun yhdeksän miljoonan euron kertaluonteisen korvauksen, joten Oriola saa kiriä tuloskuntoa loppuvuodesta oikein kunnolla ylöspäin, jotta ohjeistukseen päästäisiin. Yhtiöllä on jo pitkään ollut isoja vaikeuksia saada volyymikasvua käännettyä tuloskasvuksi, mikä johtuu kiristyneestä kilpailutilanteesta ja Oriolan oman toiminnan tehottomuudesta, Inderes huomauttaa.

Tänä vuonna Oriolan tuloskuntoa rasittavat myös oman verkkokaupan kehittämiseen liittyvät kulut ja Enköpingin uuden jakelukeskuksen käyttöönottoon liittyvät kustannukset. Jos huhti-kesäkuun tulos jää vielä edellisvuoden alapuolelle, Oriolalla on Inderesin mukaan enää hyvin rajatut keinot kiristää loppuvuoden tulosta niin korkealle, että tulosvaroitukselta vältyttäisiin.

 

SSH: liikevaihto jäi tammi-maaliskuussa vaatimattomalle tasolle, mikä menee osin lisenssikauppojen rajun kvartaaliheilunnan piikkiin. Samalla se kuitenkin kasaa paineita loppuvuodelle, jotta yhtiön yli kymmenen prosentin kasvuohjeistus ohjelmistoliiketoiminnalle tänä vuonna kestää. SSH:n ohjeistus vastaa vähintään 17,1 miljoonan liikevaihtoa tänä vuonna, kun viime vuonna liikevaihtoa kertyi 18,3 miljoonaa.

Yhtiö vaikutti ensimmäisen neljänneksen tuloksen yhteydessä luottavaiselta UKM-tuotteen loppuvuoden tilauksista hyvän myyntihankekannan ansiosta, ja tämän pitää Inderesin mielestä heijastua loppuvuodesta ohjelmistoliiketoiminnan kasvuna.

 

Ovaro Kiinteistösijoitus: ensimmäisen neljänneksen raportti oli Inderesille selkeä pettymys, kun yhtiön operatiivinen tulos painui tappiolle.

-Nykyisen ohjeistuksen saavuttaminen eli operatiivisen tuloksen parantaminen viime vuoteen verrattuna ei arviomme mukaan ole itsestään selvää, kun huomioidaan tammi-maaliskuun korkea kiinteä kulurakenne ja Ydintoiminta-salkun heikko vuokrausaste.

Inderesin mukaan loppuvuodelle ei ole tilaa negatiivisille yllätyksille ja Ovaro Kiinteistösijoitukseen liittyy siksi tulosvaroitusriski.

-Emme itse odota tulosvaroitusta ja mikäli se tulisi, olisi sillä todennäköisesti hyvin negatiivinen vaikutus sijoittajien luottamukseen yhtiötä ja sen käynnissä olevaa saneerausta kohtaan.

 

Martela: yhtiö ohjeisti ensimmäisen neljänneksen raportissa arvioivansa tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen paranevan hieman edellisvuodesta. Tammi-maaliskuu oli tappiollinen ja painui -1,9 miljoonaan vertailukauden -0,9 miljoonasta eurosta. Heikon kannattavuuden taustalla oli muun muassa kiristynyt kilpailutilanne, joka painoi myyntikatetta.

-Emme odota kilpailutilanteen helpottavan loppuvuonna ja tämä asettaa painetta 2019 kannattavuudelle. Yhtiöön liittyy arviomme mukaan erityisesti tämän takia ainakin pieni tulosvaroitusriski loppuvuodelle, Inderes toteaa.

Martela tekee normaalin kausivaihtelun takia käytännössä koko vuoden tuloksensa aina toisen vuosipuoliskon aikana ja erityisesti joulukuun merkitys on kriittinen. Yhtiön liiketoiminnassa näkyvyys eteenpäin on tyypillisesti vain muutamia kuukausia ja Inderesin mukaan tulosvaroituskin saataisiin todennäköisesti vasta neljännen neljänneksen lopussa. Mahdollisella tulosvaroituksella olisi todennäköisesti heikentävä vaikutus sijoittajien luottamukseen Martelaa kohtaan.

 

Raute: yhtiö on ohjeistanut kuluvalle vuodelle viime vuoden tasolla olevaa liikevaihtoa ja liiketulosta. Viime vuonna Raute teki 181 miljoonan liikevaihdolla 14,9 miljoonan euron liikevoiton, mitkä olivat yhtiölle ennätyskorkeita.

Tammi-maaliskuussa Raute ylsi tilauskantansa turvin 17 prosentin kasvuun ja vertailukauden tasolla olevaan liiketulokseen, mutta kvartaalin lopussa Rauten tilauskanta oli jo 41 prosenttia ennätyskorkeaa vertailukautta alempana.

-Huhti-kesäkuussa Raute ei ainakaan vielä ole ilmoittanut suurten tilausten kotiuttamisesta, joten varsinkin yhtiön liikevaihto-ohjeistus alkaa mielestämme näyttää haastavalta, kun huomioidaan tilauskannan taso, rakenne ja erittäin haastaviksi vuoden jälkipuoliskolla kohoavat vertailuluvut. Myös tulosohjeistuksen suhteen riskit ovat kasvussa, sillä Raute ei saanut ensimmäisellä neljänneksellä revittyä etumatkaa suhteessa vertailulukuihin ja liikevaihdon selvempi pudotus tekisi myös viime vuoden tulostasolle yltämisestä haastavaa, vaikka projektien onnistuessa yhtiön suhteellisessa kannattavuudessa voi olla tänä vuonna nousuvaraa, Inderes ennakoi.

Inderesin ennusteet odottavat Rautelle nyt 12 prosentin liikevaihdon ja 17 prosentin liikevoiton laskua kuluvalle vuodelle.

-Näin ollen ennusteemme voivat olla jo lievästi yhtiön ohjeistuksen sanamuotojen taustalla olevien todennäköisesti laveiden haarukoiden alapuolella.

 

Rakennusyhtiöillä kevät ei ole mennyt odotuksien mukaan. 

Lehto antoi tulosvaroituksen ennen tammi-maaliskuun tulosta, ja SRV tarkensi liikevoittonäkymiään alle markkinoiden odotusten.

YIT:llä ohjeistus pysyi vielä ensimmäisen neljänneksen raportissa ennallaan, mutta riskejä sen saavuttamiseen liittyy markkinan heikentyvien näkymien myötä. Ohjeistuksessa kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan välillä +5% – -5% viime vuoden pro forma -liikevaihtoon eli 3 759,3 miljoonaan euroon verrattuna ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 170-230 miljoonaa euroa (pro forma 2018: 134,5 miljoonaa euroa).

-Isoin riski liittyy mielestämme ohjeistuksessa oikaistuun liikevoittoon, sillä se vaatisi loppuvuonna vielä merkittävää liikevoiton parantumista. Tammi-maaliskuussa rullaava 12 kuukauden oikaistu liikevoitto oli 147 miljoonaa euroa, Inderes huomioi.

YIT:n ohjeistukseen perusteena on Triplan kauppakeskuksen valmistuminen ja siitä tulevat tulovirrat, joiden tulisi paikata viime vuoden lopun suuria toimistomyyntejä. Inderesin mukaan Triplan valmistuessa suunnitellusti ohjeistukseen pääsy on todennäköistä, mutta tulosparannusta on tultava myös muista alisuorittaneista segmenteistä, sillä asuntomarkkina antaa tällä hetkellä heikkoja signaaleja.

-Markkinat odottavat YIT:ltä noin 200 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa ja näin jopa ohjeistuksen alarajalle jääminen olisi osakkeen kannalta negatiivista.

 

Mahdolliset positiiviset tulosvaroitukset

Aspocomp: yhtiö ei tehnyt erittäin vahvan tammi-maaliskuun tuloksen yhteydessä muutoksia koko vuoden ohjeistukseensa eli yhtiö arvioi edelleen liikevaihdon kasvavan noin kymmenen prosenttia ja liiketuloksen paranevan edellisvuoden 2,9 miljoonasta.

-Ohjeistus vaikuttaa ensimmäisen neljänneksen jälkeen erittäin varovaiselta, mikä on sinänsä ymmärrettävää Aspocompin näkyvyyden ollessa heikko pikatoimituksiin merkittävästi nojaavassa liiketoimintamallissa. Näkyvyys huhti-kesäkuun kehitykseen on kuitenkin jo hyvä, ja yhtiö arvioi kysynnän edelleen piristyvän ja jakautuvan laajemmin usealle asiakassegmentille, Inderes kertoo.

Positiivista näkymää tukee myös ennätyksellinen 3,4 miljoonan tilauskanta (+12 prosenttia vertailukaudesta), josta valtaosa toimitetaan Inderesin käsityksen mukaan mukaan jo huhti-kesäkuussa.

-Vuoden 2019 ennusteemme odottavat yhtiöltä positiivista tulosvaroitusta tai ohjeistuksen nostoa toisen neljänneksen raportin yhteydessä, sillä ennustamme nyt liikevaihdon kasvavan noin 13 prosenttia ja liiketuloksen noin 29 prosenttia, mikä olisi ainakin meidän mielestämme merkittävä parantuminen, Inderesin katsauksessa todetaan.

 

Qt Group: yhtiö on antanut tälle vuodelle varsin varovaisen tulosohjeistuksen, minkä takia ohjeistuksen tarkentaminen ylöspäin myöhemmin vuoden aikana on Inderesin mukaan mahdollista. Qt on ohjeistanut valuuttaoikaistun liikevaihdon kasvavan yli 15 prosenttia tänä vuonna ja liikevoiton jäävän kasvupanostuksista johtuen tappiolliseksi.

-Nykyinen ennusteemme odottaa yhtiöltä valuutoiden tukemana 22 prosentin kasvua ja nollatason liiketulosta. Qt:n liiketoiminta on hyvin riippuvainen yksittäisistä suurista lisenssikaupoista, joten positiivista tarkennusta ohjeistukseen kannattaa odottaa aikaisintaan loppuvuodesta. Erityisesti tulosohjeistuksen osalta on todennäköisesti vuoden viimeisistä lisenssikaupoista kiinni, nouseeko vuoden 2019 liiketulos plussan puolelle, Inderes toteaa.

 

Exel: yhtiö on ohjeistanut kuluvan vuoden liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan viime vuodesta. Yhtiö aloitti vuoden vahvasti ja etenkin kannattavuuskäänne eteni tammi-maaliskuussa Inderesin arvioimaa vauhdikkaammin.

-Lisäksi Exelin viime vuoden lopulla käynnistämän säästöohjelman hyödyt tulevat arviomme mukaan voimakkaammin läpi vasta loppuvuodesta ja myös vuoden jälkipuolikkaan vertailuluvut ovat alhaiset. Odotamme Exelin yltävän tänä vuonna kymmenen prosentin liikevaihdon kasvuun ja oikaistun liikevoiton nousevan viidestä miljoonasta seitsemään miljoonaan euroon. Ennusteemme ovat siten todennäköisesti hyvin lähellä terminologisesti merkittävän kasvun ja tuloskasvun tasoja eikä positiivinen tulosvaroitus olisi yllätys suhteessa ennusteisiimme, Inderes huomauttaa.

Exelin tuloshistoria on kuitenkin viime vuosina ollut hyvin pomppivaa, minkä lisäksi yhtiö kärsii kroonisesti heikosta näkyvyydestä. Siten tulosvaroitusta saadaan parhaassakin tapauksessa odottaa syksyyn asti, eikä takapakkeja käänteen etenemisen suhteenkaan voida Inderesin mielestä vielä sulkea täysin pois.

 

Investors House: yhtiö arvioi viimeisimmässä ohjeistuksessaan, että edellytykset operatiivisen tuloksen parantamiseen tänä vuonna ovat hyvät.

-Ohjeistus on arviomme mukaan varovainen ja ensimmäisen neljänneksen raportin perusteella pidämme ohjeistuksen nostoa todennäköisenä loppuvuonna. Osakkuusyhtiö Ovaron kehityksellä (IH omistaa 25 prosenttia Ovarosta) on kuitenkin vaikutusta ohjeistukseen yltämiseen ja muun muassa tämän myötä ohjeistuksen ylittymistä ei voi pitää varmana, Inderes toteaa.

IH on ollut historiallisesti hyvin konservatiivinen ohjeistaja ja se on aikaisemmin useasti tarkistanut ohjeistustaan loppuvuoden aikana. Tämän takia Inderes ei usko, että ohjeistuksen nostolla tai positiivisella tulosvaroituksella olisi merkittävää vaikutusta osakkeeseen.

 

Aktia: ohjeisti tammi-maaliskuun raportissa, että vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan tänä vuonna suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden 65,4 miljoonaa euroa.

-Ennustamme itse 2019 vertailukelpoisen liikevoiton jäävän hieman vertailukauden alapuolelle 64,4 miljoonaan, mutta yhtiöllä on arviomme mukaan olemassa edellytykset ylittää tämä ohjeistus Varainhoidon kansainvälisen kasvun kautta, Inderes huomauttaa.

Aktian tavoitteena on laajentaa sen UI-Aktia rahastovalikoimaa maantieteellisesti tämän vuoden aikana. Ensimmäisen neljänneksen tiedotustilaisuudessa toimitusjohtaja Mikko Ayub kertoi, että yhtiöllä on käynnissä keskustelut kahden eurooppalaisen, ei-saksankielisen jakelijan kanssa rahastoliiketoiminnan kasvattamiseksi.

-Aktialla olisi arviomme mukaan potentiaalia kasvaa Euroopassa uusien jakelusopimusten kautta suhteellisen nopeasti ja tällä voisi toteutuessaan olla selvästi positiivinen vaikutus Aktian palkkiotuottoihin ja tätä kautta 2019 ohjeistus voisi ylittyä. Nykyiset omat ennusteemme sisältävät kuitenkin jo Aktian Varainhoidolle 14 prosentin hallinnoitavan varallisuuden kasvun kuluvana vuonna, emmekä pidä merkittävästi tätä suurempaa kasvua kovin todennäköisenä (2018: 11 prosentin kasvu). Mikäli Varainhoito yltäisi ennusteitamme korkeampaan kasvuun ja 2019 ohjeistus ylittyisi, olisi tällä myönteinen vaikutus lähivuosien ennusteisiimme ja siten näkemykseemme Aktian osakkeen käyvästä arvosta, Inderes toteaa.

 

Suominen: yhtiö on ohjeistanut kuluvalle vuodelle liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton paranevan viime vuodesta myös ilman IFRS 16:n positiivista vaikutusta. Viime vuonna Suominen teki 431 miljoonan liikevaihdolla 4,6 miljoonan euron oikaistun liikevoiton.

-Näin ollen ohjeistuksen yhtiölle asettama rima on absoluuttisesti erittäin matalalla etenkin tuloksen osalta. Odotamme Suomisen oikaistun liikevoiton yli kolminkertaistuvan tänä vuonna, kun yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet (hintojen korotukset, asiakasrakenteen muokkaaminen mukaan lukien) purevat, raaka-aineiden kustannusinflaatio hellittää ja Bethunen uuden tuotantolinjan ylösajo etenee, Inderes arvioi.

Analyysiyhtiö pitää hyvin mahdollisena, että Suominen muuttaa tulosohjeistuksensa sanamuotoja positiivisemmiksi vuoden aikana, mutta yhtiön taustat huomioiden se ei olisi Inderesin mukaan huomattava yllätys eikä välttämättä nostaisi yhtiötä edes tyydyttävälle tulostasolle.

-Emme usko Suomisen muuttavan liikevaihto-ohjeistustaan, sillä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet johtivat jo tammi-maaliskuussa volyymitappioihin, joiden odotamme jatkuvan loppuvuodesta.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"